Найдено 50+ «M»

MDPДАТЧИК

Русско-английский технический словарь

mdp-sensorРусско-английский технический словарь.

MСТРУКТУРА

Русско-английский технический словарь

matroid latticeРусско-английский технический словарь.

MТАБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Русско-английский технический словарь

m-table representabilityРусско-английский технический словарь.

MТАБЛИЧНЫЙ

Русско-английский технический словарь

m-tableРусско-английский технический словарь.

МАТРИЦА С M СТОЛБЦАМИ

Русско-английский технический словарь

m-column matrixРусско-английский технический словарь.

MANAGEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(mgt; mngmt; man) мен. 1. n менеджмент; управління; керівництво; адміністрація; дирекція; a адміністративний; управлінський; виконавчий; 2. менеджмент; адмініст

MANUFACTURE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(manf.; manuf.) вир. n виробництво; виробнича галузь; обробна промисловість; обробка; виготовлення; a виробничий виготовлення, вироблення, створення якої-небуд

MANUFACTURING OVERHEADS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. виробничі накладні витрати витрати, які безпосередньо не пов'язані з певною одиницею продукції (product); ♦ до виробничих накладних витрат відносять

MARKET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(mkt) ком., марк. n ринок; a ринковий 1. система відносин, які виникають між покупцем і продавцем та завершуються операціями купівлі-продажу товарів чи послуг;

MARKET ECONOMY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ек. ринкова економіка форма економічної структури, за якої розподіл ресурсів і товарів визначається попитом (demand) і пропозицією (supply¹) на ринку; ♦ за ринк

MASS MEDIA

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

засоби масової інформації (ЗМІ) форми донесення інформації, що спрямовані на велику кількість людей; ♦ до засобів масової інформації відносять газети, журнали,

MASTER BUDGET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бухг. загальний фінансовий бюджет; загальний фінансовий кошторис ▷ «budget»

MERCHANDISING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

n марк., роз., вир. заходи, необхідні для збуту товару; стимулювання торгівлі; стимулювання збуту; товарознавство; мистецтво збуту; a торговий; торговельний; тов

MISSION STATEMENT

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

мен. програмна заява; заява про цілі докладна заява з викладом мети, завдання, довгострокових цілей організації тощо; ♦ програмна заява спрямовує працівників (e

MONOPSONY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., ек. n монопсонія; a монопсонічний стан ринку (market), за якого існує лише єдиний покупець (buyer¹) чи споживач (consumer) певного виду товару; ♦ стан мо

MORTGAGE

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

(mort; mortg) фін., юр. n заставна; застава; іпотека; a заставлений; заставний; іпотечний угода щодо забезпечення виконання боргових зобов'язань, відповідно до

CONGLOMERATE MERGER

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

бірж. конгломератне об'єднання; конгломератне злиття; об'єднання різнорідних підприємств; злиття різнорідних підприємств ▷ «merger»

EASY MONEY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., банк. дешеві гроші кон'юнктура грошового ринку (money market), яка забезпечує сприятливі умови для одержання позик (loan) при відносно низьких відсоткових

INDIRECT MANUFACTURING OVERHEADS

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

вир., бухг. виробничі накладні витрати ▷ «manufacturing overheads»

NICHE MARKETING

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк. маркетинг ринкової ніші; маркетинг на незайнятому ринку товарів; маркетинг на незайнятому ринку послуг маркетингова стратегія пошуку незайнятого або вузьк

SECURITIES MARKET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., бірж. ринок цінних паперів; фондова біржа ▷ «stock exchange»

SPOT MARKET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

ком., ек. ринок наявного товару; ринок реального товару; ринок «спот» ▷ «commodity»

TIGHT MONEY

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

фін., банк. «стиснуті» гроші; дорогі гроші; грошова нестача; обмежений кредит кон'юнктура грошового ринку (money market), яка породжує несприятливі умови для од

YOUTH MARKET

Англо-український тлумачний словник економічної лексики

марк., рек. молодіжний ринок частина населення, до якої зараховують молодь віком 14-25; ♦ молодіжний ринок відрізняється від інших ринків орієнтацією на моду, у

Время запроса ( 0.45943189 сек)
T: 0.463693135 M: 1 D: 0